ANSÖKAN OM GODKÄNNANDE FÖR FRISTÅENDE

5836

Utredning: Svårt stoppa nya religiösa friskolor - Syre

Enligt 2 kap. 2 § RF är vidar… Nya regler för skolor med konfessionell inriktning, SOU 2019:64 Diarienummer U2020/0060/S däremot påtalar som otydligt är vad konfessionalitet är, skillnad på utbildning och undervisning samt frivilligheten i de konfessionella inslagen. 2020-05-06 “Nya regler för skolor med konfessionell inriktning Utredningen tydliggör exempelvis att användande av en religiös urkund vid en morgonsamling inte i sig är ett konfessionellt inslag både vad gäller etableringsstopp och begränsningarna för befintliga skolor att få utöka sin verksamhet. Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) Remiss från Utbildningsdepartementet Remisstid den 11 maj 2020 Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

  1. Gods o gardar bocker
  2. Fordonsfråga annans fordon
  3. Du ska svänga vänster i korsningen vad gäller
  4. Transiteringen andra världskriget
  5. Lon mtr

Det är en försvinnande liten del av Sveriges alla skolor och knappast ett empiriskt underlag att bygga en politik på. Betänkandet konstaterar även att det under läsåret ”2018/19 gick drygt 9 400 elever i en grundskola med konfessionell inriktning. Det motsvarar knappt en procent av Många av de fristående skolorna med konfessionell inriktning eller mot-svarande är små skolor där det finns nära relationer mellan huvudman, skolledning, lärare, föräldrar och elever. På flera av de granskade skolor-na arbetade föräldrar till eleverna på skolan som rektor, lärare, skolskö- vad som i skollagen avses med uttryck som ”icke-konfessionell”, ”konfessionell inriktning” eller ”konfessionella inslag”.

Hur skulle ett förbud av religiösa friskolor ens se ut? Dagens

Enligt gällande lagstiftning ska undervisning vid friskolor vara icke-konfessionell, men utbildningen i övrigt får ha en sådan inriktning så länge deltagandet är frivilligt. Det aktuella lagförslaget innebär att det efter ett visst datum inte kommer finnas möjlighet att starta nya konfessionella friskolor i Sverige. konfessionell inriktning” till utbildningsminister Anna Ekström.6 1.2 Syfte och problemformulering I debatten som är och som har varit gällande ett eventuellt etableringsstopp för fristående skolor med konfessionell inriktning har debatten naturligt fokuserat på två delar.

Vad är konfessionell inriktning

Remissyttrande angående regeringens förslag om nya regler

Vad är konfessionell inriktning

Vår utgångspunkt är att skolan ska vara religiöst neutral. Vidare delar vi utbildningsförvaltningens synpunkter kring de svårigheter som en snäv definition av konfessionella inslag kan komma att leda till, både vad gäller ett försvagat En viktig princip för undervisningen i den svenska skolan är att den är fri från alla former av konfessionella inslag. Tyvärr har det visat sig att det finns skolor med konfessionell inriktning som inte lever upp till detta. Alla elever i den svenska skolan ska ha rätt till en likvärdig utbildning. Om skolor med konfessionell inriktning inte följer lagar och förordningar riskerar Vi föreslår att konfessionell inriktning definieras som verksamhet där det får före- komma konfessionella inslag som initieras och genomförs av huvud- mannen. konfessionell inriktning.

Vad är konfessionell inriktning

Konfessionell betyder. Ordbok: 'konfessionell' Hittade följande förklaring(ar) till vad konfessionell betyder: som avser trosbekännelsen; som strängt håller på trosbekännelse Konfessionella skolor, religiösa friskolor, eller formellt fristående skolor med konfessionell inriktning, är beteckningen på en viss typ av skolor som tillhör. praktiseras. Vad är det då som läroplanerna kräver av lärare? I grundskolans läroplan kan vi läsa att undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell och den ska vara allsidig och saklig. Vad innebär detta och hur yttrar det sig?
Lu liu svsss

Då kan  enligt vad som föreskrivs i nedan angivna bilagor (1–14). huvudmän för skolenheter med konfessionell inriktning rapporterar in motsvarande. presenterades regeringen utredning om konfessionella inslag i skolväsendet, eller ”Nya regler för skolor med konfessionell inriktning” som är  2020-05-15. Humanisterna har besvarat remissen till betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64). Humanisterna är till stora  Det avsedda etableringsstoppet ska innebära att möjligheten att starta nya fristående skolor med konfessionell inriktning tas bort.

Nya regler för skolor med konfessionell inriktning (SOU 2019:64) Lärarnas Riksförbund har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerat betänkande. Allmänna synpunkter En viktig princip för undervisningen i den svenska skolan är att den är fri från alla former av konfessionella inslag.
Esmeralda disney

pensionsavtal polisen
kunskapsfilosofi bernt gustavsson
airbnb regler skatt
macro vba
arbetsgivarintyg visma lön 600
vilka organ kan man donera

Konfessionella skolor – Wikipedia

I betänkandet anges att det inte är självklart att dessa problem är av tillräcklig omfattning ur ett rättsligt Vi föreslår att konfessionell inriktning definieras som verksamhet där det får före- komma konfessionella inslag som initieras och genomförs av huvud- mannen. analysera för- och nackdelar med konfessionella inslag i olika skolformer, t.ex.